PRIVACY STATEMENT

Privacy

In het kader van alle acties (hierna te noemen “Acties”) aangeboden op de website van OA Digital (hierna te noemen “Website”) legt OA Digital (kantoorhoudende te Zaventem aan de Leonardo Da Vincilaan 9) gegevens vast tbv Adverteerders (hierna te noemen “Opdrachtgever). OA Digital respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. OA Digital verwerkt de gegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement.

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is OA Digital de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door deel te nemen aan de Acties en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.


Extra toelichting privacy

Vragen over de AVG

Hoe komt u aan mijn gegevens

Verwijderen e-mailadres database  

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Bij de Acties wordt u gevraagd persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de database van OA Digital ten behoeve van het verstrekken aan de geselecteerde Opdrachtgever, zodat deze op de overeengekomen wijze contact kan opnemen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de Acties;
  • het doorgeven van uw gegevens aan de Opdrachtgever zodat zij, met uw toestemming, telefonisch/per e-mail/per post contact met u kunnen opnemen over interessante aanbiedingen van hun producten en diensten;
  • het eventueel informeren van de winnaar(s) over de uitslag van de winactie;
  • het eventueel verzenden van een gewonnen prijs aan de winnaar(s).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Te verwerken persoonsgegevens Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden, voor zover relevant voor de diensten waarvan u gebruikmaakt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Naast deze persoonsgegevens registreren wij bij het verzenden van het formulier de volgende gegevens: Datum en tijd aanmelding/registratie, IP adres, User agent


Bewaartermijn persoonsgegevens

OA Digital bewaart uw gegevens standaard tot 2 jaar nadat u deze verstrekt heeft, daarna worden uw gegevens vernietigd, behalve indien het bedrijfsmatig nodig is om de gegevens langer te bewaren. OA Digital bewaart na die termijn indien door haar gewenst slechts nog een geanonimiseerde versie van uw gegevens; IP adres, signup ID, campagne ID en timestamp.  Opdrachtgever bewaart uw gegevens voor het hiervoor omschreven doel of de hiervoor omschreven doelen, conform het privacybeleid van de opdrachtgever.


Bijzondere persoonsgegevens

Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op voor het verwijderen van de betreffende gegevens.


Verstrekking gegevens aan derden

De persoonsgegevens verkregen door OA Digital via alle Acties worden volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van OA Digital verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan de betreffende deelnemende adverteerder (hierna te noemen “Adverteerder”) die dedicated getoond worden op de landingspagina van de Website. Er wordt een opt-in verstrekt aan de betreffende Adverteerder die u vervolgens mag benaderen per telefoon en indien aangegeven tevens toestemming heeft om u per e-mail te benaderen. 

De persoonsgegevens worden door OA Digital aan de betreffende Opdrachtgever verstrekt en worden daarmee eigendom van de betreffende Opdrachtgever. De persoonsgegevens worden tevens in de database van de Website opgeslagen om u in de toekomst te informeren over nieuwe uitgaves van de Website. 

De Opdrachtgever kan desgewenst een derde partij inschakelen om in overeenstemming met het hiervoor genoemde doel uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld aan een callcenter of marketingbureau zodat zij contact met u kunnen opnemen. Met partijen die uw gegevens verwerken sluit Opdrachtgever een Verwerkersovereenkomst waarin de wordt afgesproken hoe deze partijen omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden door OA Digital niet aan anderen dan de Opdrachtgever voor commerciële doeleinden verstrekt.OA Digital zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij SM betrokken is.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend aan de Opdrachtgever verstrekt indien u daartoe, via het aanvinken toestemming te geven om per e-mail benaderd te willen worden. De Opdrachtgever zal bij het geven van toestemming om per e-mail benaderd te willen worden uw e-mailadres in een bestand opnemen en gebruiken voor het versturen van e-mails/nieuwsbrieven. De Opdrachtgever biedt u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mail nieuwsbrieven van de Opdrachtgever.  Uw persoonsgegevens worden daarnaast alleen gebruikt om u in de toekomst te informeren over nieuwe uitgaves van de Website.


Beveiliging

OA Digital zal er zorg voor dragen dat deze persoonsgegevens ook door of ten behoeve van de Opdrachtgever  (uit)gelezen kunnen worden en aan de Opdrachtgever kan worden overgedragen. OA Digital maakt bij de opslag van persoonsgegevens gebruik van marktconforme standaard technieken en formats. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt OA Digital in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

OA Digital zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van.

Vanuit OA Digital worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen:

IP-locking voor toegang tot database en servers;

Organisatorische en fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

Beveiliging van netwerkverbindingen;

Geheimhoudingsplicht van medewerkers en ingeschakelde derden;

Geen gebruik maken van mobiele mediadragers


Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

het advertentieaanbod voor u te personaliseren;

het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

het delen van bepaalde inhoud via sociale media.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. We maken gebruik van de volgende cookies:


Analytics cookies

Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google. Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit bedrijf is Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partij buiten de EU is toegestaan.


Advertentiecookies

Deze site maakt gebruik van advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden gepersonaliseerd (ook buiten onze websites), en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat we van u opstellen op basis van uw klik- en surfgedrag binnen en buiten onze websites. Middels de cookies van wordt aan u als websitebezoeker een uniek cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”


Websites van derden

Dit Privacy- en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in dit Privacy- en Cookie Statement Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit Privacy- en Cookie Statement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Afmelden/verwijderen e-mailadres

Voor het verwijderen van uw e-mailadres uit de database van de Website, dan kunt u hier terecht.


Vragen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u terecht via deze link


Contact

Mocht u na het lezen van dit Privacy- en Cookie Statement nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Brussels Airport

Leonardo Da Vincilaan 9

1935 Zaventem

Wilt u ons per e-mail een reactie willen geven, dan kunt u terecht via deze link

 

Overige bepalingen

OA Digital behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. 

Amsterdam, 9 mei 2022